Όροι συμμετοχής διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “GIVE-AWAY” ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΤΟΥ FLOYD LIVE VENUE:

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρεία «FUZZ PRODUCTIONS E.E» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης και Αρτέμιδος 31 ΤΚ 177 78, με ΑΦΜ 800616435, Δ.Ο.Υ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΤΗΛ. 2109425932, Ελλάδα διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω των κοινωνικών της καναλιών την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο Διαγωνισμός “Follow us & Win”
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών Εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 3. Διάρκεια της ενέργειας: Η ενέργεια θα διεξαχθεί με τα κατωτέρω μέσα και θα διαρκέσει από [08/11/2023] και ώρα [11:00]έως [30/11/2023]και ώρα [23:59:59].
 4. Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου να συμμετάσχουν οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του διαγωνισμού από τα κοινωνικά τους προφίλ (Follow το Facebook Page ή/και το Instagram Profile του Floyd Live Venue)
  Με την καταχώριση των στοιχείων, όπως προβλέπεται από τις οδηγίες τους(μέσω follow, tag, comment & mention) μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή. Τα δώρα του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στον όρο 5 κατωτέρω. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μία (1) μοναδική συμμετοχή κατά τη διάρκεια της ενέργειας και μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή της έναρξης του διαγωνισμού έως και τη λήξη του. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά εισιτηρίου.
 5. Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού για τους 2 νικητές (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:1 SOUNDBAR SAMSUNG HW-B650 3.1 
  1 PARTY SPEAKER SAMSUNG MX-ST50B B2B 
 6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή:Θα αναδειχθούν 2 (2) νικητές μέσω κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας, στις [30/10/2023].
  Οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα & tag στα comments του προφίλ ή σελίδας μέσα απο το οποίο συμμετείχαν σε χρονικό διάστημα έως και δέκα [10] εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση. Στην σχετική αλληλογραφία θα ζητηθεί η ρητή συγκατάθεση του νικητή για την ανάρτηση του ονόματός του στην ιστοσελίδα www.floyd.gr της Διοργανώτριας Εταιρείας.
  Οι νικητές θα πρέπει να αποδεχτούν το δώρο εντός είκοσι τεσσάρων [24] ωρών από την παραλαβή του ειδοποιητικού μηνύματος που θα τους σταλεί στο προφίλ με το οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή  κατά την συμμετοχή τους και σε περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν (όπως η διεύθυνση αποστολής του δώρου τους).
  Αν δεν ανταποκριθούν στο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων [24] ωρών τότε θα χάσουντο δικαίωμα επί του δώρου τους και θα ειδοποιηθεί αντίστοιχα ο επόμενος επιλαχόν, ο οποίος κατόπιν της ενημέρωσής του θα πρέπει να ανταποκριθεί αντίστοιχα εντός είκοσι τεσσάρων [24] ωρών από το μήνυμα που θα λάβει. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλο δώρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της ενέργειας, να ανακαλέσει, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, καθώς και να τροποποιήσει τα δώρα της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει στα πλαίσια του διαγωνισμού σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2016/679 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 1. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την πραγματοποίηση του διαγωνισμού στα πλαίσια των εννόμων συμφερόντων της Διοργανώτριας Εταιρείας για την προώθηση των προϊόντων της.  Τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία για τους σκοπούς του διαγωνισμού ή άλλων ενημερωτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αποκλειστικά σε σχέση με τις εκδηλώσεις της.
 2. Στα πλαίσια του διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να προβάλει τον διαγωνισμό και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.
 3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.
 4. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
 5. Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.floyd.gr/give-away-terms/. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

Όροι χρήσης

Η Fuzz Productions EE – Καλλιτεχνικές Eκδηλώσεις. (στο εξής «Εταιρεία») στα πλαίσια διεξαγωγής του διαγωνισμού επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με εσάς.

Σκοπός της παρούσας γνωστοποίησης είναι να σας εξηγήσουμε πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς στα πλαίσια διεξαγωγής του διαγωνισμού για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

Ποιοι άλλοι είναι αποδέκτες των πληροφοριών που συσχετίζονται με εσάς όπως αυτές συλλέγονται από την Εταιρεία στα πλαίσια του διαγωνισμού;

Εκτός από την ίδια την Εταιρεία πληροφορίες σχετικές με εσάς μπορεί να διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες εφόσον αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για να εκπληρώσει η Εταιρεία τις υποχρεώσεις απέναντί σας που απορρέουν από τους όρους τους διαγωνισμού όπως παραδείγματος χάρη στην εκάστοτε εταιρεία courier την οποία χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να παραδώσει το δώρο το οποίο έχετε κερδίσει.

Τι είδους πληροφορίες σχετικές με εσάς ενδέχεται να συλλέγει η Εταιρεία κατά τη συναλλαγή της με εσάς;

Τα στοιχεία που συλλέγει η Εταιρεία από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, το φύλλο και η ηλικία τους.  Στους επιτυχόντες το διαγωνισμό η Εταιρεία πιθανώς να ζητά επίσης ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής για την παραλαβή των δώρων.

Γιατί προβαίνει η Εταιρεία στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών;

Τα στοιχεία αυτά δίνονται εν γνώσει του χρήστη για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό της Εταιρείας και για την παραλαβή των δώρων του σε περίπτωση επιτυχίας στο διαγωνισμό.  H επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τους όρους του διαγωνισμού.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες;

Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού ή για την προώθηση άλλων πληροφοριών σχετικά με τις εκδηλώσεις της

Για πόσο καιρό θα διατηρήσει η Εταιρεία αυτές τις πληροφορίες;

Η Εταιρεία θα κρατήσει τις σχετικές πληροφορίες μέχρι να της ζητηθεί από τον χρήστη η διαγραφή τους ή η παραμετροποίησή τους.

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες;

Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ΓΚΠΔ») και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά τις πληροφορίες που σας αφορούν και τις οποίες συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία.
Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές που συλλέγουμε στα πλαίσια του διαγωνισμού, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή τους, το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας την επεξεργασία πληροφοριών που σας αφορούν και το δικαίωμα να εξασφαλίζει η Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών και για όσο διάστημα απαιτείται για να επαληθεύσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής προτιμάτε την περιορισμό της χρήσης των πληροφοριών και αν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία όπως συσχετίζονται με το δικαίωμα εναντίωσης.  Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες που σας αφορούν και έχετε παράσχει στην Εταιρεία.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν;

Αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν, ή θέλετε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια (αλλαγή, διαγραφή, περιορισμό, κ.λπ.) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο 2109425932 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: info@floyd.gr.