Photo-story: Parov Stelar 15&16/12

photo credits: Α.Zaggana